• Avaleht
  • Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon
  • Põhikiri
  • Liikmed
  • Sertifitseerimine
  • Juhendid ja vormid
  • Projektid
  • Koostööpartnerid
  • Kontakt

Eesti-Moldova koostöö

  


 

 

 

Eesti Spordimeditsiini Föderatsiooni põhikiri

 

Eesti Spordimeditsiini Föderatsiooni põhikiri on kinnitatud 25. jaanuaril 1999. a toimunud Fõderatsiooni üldkoosolekul ja põhikirja muudatused Föderatsiooni üldkoosolekutel 18. märtsil 2000. a. ning 05. juunil 2009. a.

I  Üldsätted

1. Eesti  Spordimeditsiini  Föderatsioon   (edaspidi: Föderatsioon)  on   spordimeditsiini  valdkonnas tegutsevate  arstide  vabatahtlik  ühendus,  mis  tegutseb avalikkuse  huvides  spordi-meditsiini kui meditsiinivaldkonna, sellealase täienduskoolituse ja teadustöö arendamisega.

2. Föderatsioon on mittetulundusühing, mis eraõigusliku juriidilise isikuna juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja oma põhikirjast. Föderatsioonil on oma sümboolika, ta võib avada ja sulgeda pangaarveid ja teha kõiki tegusid, mis tulenevad tema õigus- ja teovõimest. Föderatsiooni põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

 3. Föderatsioon  arendab  majandustegevust vaid  oma  pöhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikus ulatuses.

 4.  Föderatsiooni nimetus on Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon.

 5.  Föderatsioon on asutatud määramata ajaks.

 6.  Föderatsiooni majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

 7.  Föderatsioon asub Tartus, tema postiaadress on Puusepa 1 a, Tartu.

 8. Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks Föderatsioon:

8.1. töötab välja spordimeditsiini üldise arengustrateegia ja viib seda ellu;

8.2. arendab spordimeditsiini ja sellega lähedalt seotud erialade omavahelist koostööd;

8.3. kavandab ja koordineerib Föderatsiooni liikmete omavahelist ühistegevust, toetab liikmete eesmärkide saavutamist;

8.4. korraldab spordimeditsiinialaseid koolitusi ning esinemisi massiteabevahendites, annab välja trükiseid;

8.5. propageerib tervislikke eluviise, osaleb kohalikes ja üleriigilistes projektides jmt. üritustel, mille eesmärgiks on ühiskonnaliikmete parema tervise ja sportlike eluviiside arendamine;

8.6. teeb muid õigustoiminguid, mis on vajalikud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.


II  Föderatsiooni liikmelisus

9.  Föderatsiooni liikmed jagunevad tegevliikmeiks, toetajaliikmeiks  ja auliikmeiks. Füüsiline isik, kes soovib astuda föderatsiooni liikmeks, esitab avalduse, juriidiline isik avalduse koos pädeva otsustuskogu otsusega Föderatsiooni juhatusele. Juriidiline isik teostab liikmeks olemist Föderatsioonis läbi esindajate.

9.1. Föderatsiooni tegevliikmeteks võivad olla kõik arstid ja arst-residendid, kelle töö on seotud spordimeditsiini teaduslike, pedagoogiliste või praktiliste aspektidega. Tegevliikmed võtab vastu Föderatsiooni üldkoosolek.

9.2. Föderatsiooni toetajaliikmeteks arvatakse juhatuse otsusel füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevus on suunatud spordimeditsiini ja tervishoiu edendamisele, Föderatsiooni tegevusele kaasaaitamisele.

9.3. Föderatsiooni auliikmeks valitakse Föderatsiooni juhatuse ettepanekul üldkogu lihthäälteenamusega isikuid, kellel on erilisi teeneid Eesti spordimeditsiini või tervishoiu edendamisel.

10. Liikmelisust Föderatsioonis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.

11. Liikmel on õigus Föderatsioonist välja astuda, esitades avalduse (füüsiline isik) või avalduse koos pädeva otsustuskogu otsusega (juriidiline isik) Föderatsiooni juhatusele. Föderatsiooni juhatus vaatab avalduse läbi ja kustutab liikme Föderatsiooni liikmete nimekirjast hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest. Liige loetakse Föderatsioonist lahkunuks pärast tema kustutamist Föderatsiooni liikmete nimekirjast.

12. Liikme võib Föderatsioonist välja arvata üldkoosoleku otsusel, kui ta süüliselt ei täida Föderatsiooni põhikirjalisi kohustusi, üldkoosoleku või juhatuse otsuseid või kahjustab olulisel määral Föderatsiooni huve. Föderatsioonist välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult teatada. Föderatsiooni liikme suhtes, kes on rikkunud Föderatsiooni põhikirja nõudeid, tekitanud Föderatsioonile ainelist või moraalset kahju, võib Föderatsioon kohaldada mõjutamise vahendina ka märkust.

13. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust liikme registrist kustutamise korral kustutatakse liige Föderatsiooni liikmete nimekirjast ilma sellekohase üldkoosoleku otsuseta.

14. Föderatsiooni liikme sisseastumismaksu suuruse kinnitab üldkoosolek. Sisseastumismaksu peab iga liige tasuma ühe kuu jooksul arvates tema vastuvõtmisest.

15.  Föderatsioonist välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole varalisi õigusi Föderatsiooni varale.


III  Föderatsiooni liikmete õigused ja kohustused

16. Föderatsiooni liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja põhikirjas.

17. Föderatsiooni tegevliikmel on õigus:

17.1. osaleda Föderatsiooni tegevuses vastavalt põhikirjas loetletud eesmärkidele ja ülesannetele;

17.2. esitada kandidaate, valida ja olla valitud Föderatsiooni juhtimis- ja kontrollorganitesse;

17.3. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Föderatsiooni tegevust puudutavate küsimuste kohta ja tutvuda vastava dokumentatsiooniga;

17.4. kasutada kehtestatud korras Föderatsiooni vara;

17.5. esitada Föderatsioonile ettepanekuid Föderatsiooni tegevust puudutavates küsimustes; osaleda Föderatsiooni üritustel; lahkuda Föderatsioonist kirjaliku avalduse alusel juhatusele.

18. Föderatsiooni tegevliige on kohustatud:

18.1. järgima käesolevat põhikirja ja Föderatsiooni juhtimisorganite seaduspäraseid otsuseid;

18.2. aitama oma tegevusega kaasa Föderatsiooni põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele;

18.3. mitte diskrediteerima oma tegevusega või tegevusetusega  Föderatsiooni;

18.4. tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt kinnitatud tähtajaks ja suuruses.

19. Föderatsiooni toetajaliikmel ja auliikmel on samad õigused ja kohustused, mis on tegevliikmel, kui käesoleva põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti.

19.1. Toetajaliikmel ja auliikmel puudub hääleõigus, puudub õigus esitada kandidaate valimiseks Föderatsiooni juhtimis- ja kontrollorganitesse, puudub õigus valida või olla valitud Föderatsiooni juhtimis- ja kontrollorganitesse.

19.2. Auliikmel ei ole kohustust maksta liikmemaksu.


IV  Föderatsiooni juhtimine

20.  Föderatsiooni juhtimisorganid on üldkoosolek ja juhatus.

21. Föderatsiooni  kõrgeimaks organiks on  Föderatsiooni  liikmete  üldkoosolek,   mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt juhatuse otsusele või vastavalt 1/3 Föderatsiooni liikmete kirjalikule otsusele. Üldkoosoleku kokkukutsuja on kohustatud kirjalikult teatama Föderatsiooni liikmetele koosoleku toimumise aja, koha ja kavandatud päevakorra vähemalt 30 kalendripäeva ette. Föderatsiooni liikmetel on õigus teha ettepanekuid kavandatud päevakorra muutmiseks (uute küsimuste päevakorda võtmiseks) esitades selleks üldkoosoleku kokkukutsujale kirjaliku taotluse hiljemalt 10 päeva jooksul arvates üldkoosoleku kokkukutsumisest. Üldkoosolekut juhib Föderatsiooni president, tema äraolekul juhatuse muu liige või üldkoosoleku kokkukutsuja poolt valitud Föderatsiooni liige (kui üldkoosolek on kokku kutsutud Föderatsiooni liikmete otsusel).

22.  Üldkoosolek:

22.1. võtab vastu Föderatsiooni põhikirja ja teeb selles muudatusi;

22.2. kinnitab Föderatsiooni eelarve;

22.3. otsustab Föderatsiooni juhatuse ja kontrollorganite suuruse ja koosseisu;

22.4. valib Föderatsiooni juhatuse 5 aastaks;

22.5. valib Föderatsiooni revisjonikomisjoni 3 aastaks;

22.6. võtab vastu ja arvab välja Föderatsiooni liikmeid;

22.7. määrab sisseastumismaksu suuruse ja tasumise korra;

22.8. määrab tegevliikme liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;

22.9. kuulab ära ja kinnitab juhatuse ning kontrollorganite aruanded;

22.10. omab õigust reorganiseerida ja lõpetada Föderatsiooni tegevus;

20.11. kinnitab Föderatsiooni sümboolika;

22.12. annab juhatusele õiguse või võtab juhatuselt õiguse kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade omandamiseks, võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks.

23. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui tema tööst võtab osa üle poole Föderatsiooni hääleõiguslikest tegevliikmetest. Üldkoosolek teeb oma otsused lihthäälteenamusega, välja arvatud muudatuste tegemiseks põhikirjas ja Föderatsiooni tegevuse lõpetamise kohta, mille puhul on vajalik üle 2/3 Föderatsiooni hääleõiguslike tegevliikmete toetus. Hääletamisprotseduur koosolekul on avalik, kui üldkoosolek ei otsusta konkreetse küsimuse küsitlemisel teisiti.

24. Föderatsiooni juhatus:

24.1. juhib Föderatsiooni tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;

24.2. koostab Föderatsiooni kalendriaasta töökava, eelarve ja tegevuse aruande;

24.3. valmistab ette ja kutsub kokku Föderatsiooni üldkoosoleku, koostab ja esitab üldkoosolekule Föderatsiooni ja juhatuse tegevuse aruande;

24.4. valib juhatuse esimehe - Föderatsiooni presidendi, ülejäänud juhatuse liikmete hulgast asepresidendi ja peasekretäri (kui juhatuse liikmeid on vähemalt kolm);

24.5. moodustab vajadusel komisjone;

24.6. võtab vajadusel tööle palgalisi töötajaid, määrab nende tööülesanded ja tasustamise korra;

24.7. kehtestab  toetajaliikme liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;

24.8. teeb muid käesolevas põhikirjas ettenähtud otsuseid ja toiminguid.

25. Föderatsiooni juhatuse suurus on 1 kuni 7 liiget. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Föderatsiooni kõigis õigustoimingutes. Kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võib juhatus omandada, võõrandada või asjaõigusega koormata üksnes üldkoosoleku otsuse alusel.

26. Juhatus kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas presidendi poolt või 2/3 juhatuse liikmete otsuse alusel nende endi poolt. Juhatuse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord peab olema juhatuse liikmetele teatatud vähemalt kaks nädalat ette. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa üle 2/3 tema liikmetest. Juhatus võtab vastu otsuseid lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on määravaks presidendi hääl.

27. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmise panna kolmandatele isikutele.

28. Juhatus peab andma Föderatsiooni liikmetele vajaliku teavet Föderatsiooni juhtimise ja tegevuse kohta ning esitama selleks vajadusel (liikme nõudmisel) vastava aruande.

29. Juhatuse liikmed, kes on  oma  kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud Föderatsioonile süüliselt kahju, vastutavad Föderatsiooni ees solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju Föderatsiooni võlausaldajatele, vastutavad solidaarselt võlausaldajate ees.

 
V  Föderatsiooni vara, raamatupidamine, kontroll ja aruandlus

30. Föderatsiooni vara moodustub:

30.1. sisseastumis-ja liikmemaksudest;

30.2. juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ja toetustest;

30.3. Ürituste läbiviimisest laekuvast tulust;

30.4. muudest laekumistest.

31. Föderatsiooni  finants-majandustegevust   kontrollib   revisjonikomisjon.

Revisjonikomisjon, mis on 1 kuni 3 liikmeline:

31.1. on Föderatsiooni sisene kontrollorgan, kes kontrollib Föderatsiooni põhikirjajärgset tegevust, finants-majanduslikku tegevust ja juhtorganite tood;

31.2. valib oma liikmete hulgast esimehe (kui liikmeid on vähemalt kaks), kes korraldab revisjonikomisjoni tood;

31.3. teostab revisjone mitte harvem kui uks kord aastas ja esitab oma tegevusest aruande üldkoosolekule.

32. Föderatsiooni       raamatupidamist        korraldab juhatus vastavalt raamatupidamis-seadusele.

33. Pärast  majandusaasta lõppu koostab   juhatus  raamatupidamisliku aruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Raamatupidamisaruandele kuulub lisamisele revisjonikomisjoni arvamus.

34. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 

VI  Föderatsiooni lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

35. Föderatsiooni tegevus lõpetatakse:

35.1. üldkoosoleku otsusega;

35.2. muul seadusega ettenähtud alusel.

36. Föderatsiooni lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu voetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 Föderatsiooni liikmetest.

37. Föderatsiooni sundlõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

38. Föderatsiooni  lõpetamisel toimub selle  likvideerimine (likvideerimismenetlus). Föderatsiooni likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Föderatsiooni likvideerijaks on juhatuse liikmed. Parast võlausaldajate nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsusel liikmete vahel.

39. Föderatsioon võib ühineda teise mittetulundusühinguga. Föderatsiooni ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

40. Föderatsiooni ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud

 

  Konverents "Teadus, sport ja meditsiin XI", 8.-10. september, Tartu, Eesti

13.05.2022

Tere tulemast konverentsile „Teadus, sport ja meditsiin XI“!

 

Rohkem kui kahe aastakümne vältel on see traditsiooniline üritus kokku toonud sporditeadlasi ning spordi, kehalise kasvatuse, liikumisharrastuse, spordimeditsiini ja –füsioteraapia aladel töötavaid spetsialiste arutlema ühist huvi pakkuvate probleemide üle. Konverentsi eesmärgiks on alati olnud edendada sporditeadlaste ja erinevates spordiga seotud valdkondades töötavate inimeste vahelisi kontakte ja koostöösuhteid ning seeläbi aidata kaasa spordi ja liikumisharrastuse tõenduspõhisele arendamisele ühiskonnas

 

  IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in sport 11-13 February, 2021

02.07.2020

The IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in sport will be the premier international conference for those interested in clinical aspects of sports and exercise medicine. The diverse faculty represent the pre-eminent international authorities in injury and illness preventionThis triennial conference is a unique opportunity for the global sport and exercise medicine community to meet face to face in the ideal environment that Monaco provides.

 

  IN MEMORIAM. Emeriitprofessor Jaak Maaroos

29.03.2019

Eesti arstiteadust on tabanud valus kaotus – 27. märtsil 2019 lahkus lugupeetud arst ja teadlane, paljude kolleegide õpetaja, emeriitprofessor Jaak Maaroos.

 

Vanemad uudised >

  Uudiste otsing:


 Uudiste arhiiv ...
 
 

Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon          L. Puusepa 1a, Tartu          tel  +372 731 9264